Marek Kmeť

PaedDr. Marek Kmeť (1974) finished his special education studies at the Faculty of Education, Comenius University in Bratislava in 1997. 4 years later he obtained at the same University his PaedDr. degree. In 2004 – 2007 he studied at The Open University, Milton Keynes, where he completed studies of “Professional Diploma in management”. Within his professional career he worked as lector, consultant and project manager of national and international projects. He occupied also several managerial posts within both Slovak and international companies acting in state and private sector too. He spent several years at traineeship abroad. He is an author of several publications from both special educational and management field.

  

Core skills:

Lectoring and trainings, guarantee of  accredited courses, consulting activities, expert for minorities, expert for people with special needs, expert for social disadvantage people, special education, methodological consulting, project management, strategic management, change management.

 

Scientific activities and projects:

2015-2016   

Psychosocial development of health disadvantaged school-aged children project is realised as a part of Health of Behaviour in School-aged Children (HBSC) study within grant VEGA 1/0895/14 of Scientific Grant Agency of the Ministry of Education, science, research and sport of the Slovak Republic and the Slovak Academy of Science.

2012 – 2013  

DisHBSC - Health and health-related behaviour within social context in adolescence project is realised as a part of Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study within grant APVV-0032-11 of Slovak Research and Development Agency under contract

2011-2013
                          

SiS-Catalyst (FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010-1) is an initiative to foster and support ethical, effective and sustainable engagement between children aged 7-14 years and the social, cultural, political, scientific and educational institutions which make the decisions that will shape their futures.

 2010 – 2012

Primary school, Moldava nad Bodvou  - project „Through Information technologies into the Europe”. Change of tradition approach into modern within school environment via IT.

2010 – 2012

Primary school, Prešov - project „Newly and easily”. Change of tradition approach into modern within school environment via IT.

2011

OZ ECROZ- project „VESL“. Change management training and development in national organisation.

2011

OZ ECROZ- project „Development and  improvement of professional competences of employees”. Change management , continual trainings and development in international company.

2010-2011

Distinct, a.s. - project within operational programme Employment and social inclusion - National project XII. “Development and strengthening of human resources and systematic deepening of employees qualification".

2009 -2010

Institute of Life Long learning,  Rožňava - project “Education of communities”. Development and strengthening of human resources and systematic deepening of minority. 

2002-2003

IMASCO - Improving Autonomy And Social Competence Of Pupils With Special Needs Through Free Time Activities (partners: Greece, Germany). Development and change of freetime activities for pupils with special needs.

 

 

 

Publications

Kmeť, M. : Špecifiká edukácie v spoločenskovedných predmetoch. in Špecifiká edukácie mentálne postihnutých. - Bratislava : Sapientia, 2003. - ISBN 80-88868-82-3. - s. 67-79 2003


Kmeť, M. : Využitie prvkov etickej výchovy vo vyučovacích predmetoch na špeciálnej základnej škole Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2003, ISBN 80-8045-289-X 2003

 

Kmeť, M. : Integrácia nie je iba slovo / Integration is not only a word Efeta - otvor sa. - ISSN 1335-1397. - Roč. 13, #. 3 (2003), s. 20-21 2003 in english: Socrates bulletin (spring 2003) . - Bratislava : SAAIC, 2003 . - pages 25-27

 

Kmeť, M. : Špecifiká edukácie spoločenskovedných predmetov. in Edukácia mentálne postihnutých : špeciálne metodiky predmetov špeciálnej základnej školy. - Bratislava : Iris, 2010. - ISBN 978-80-89256-53-2. - S. 202-250 2010

 

Kmeť, M. : Projektové riadenie ako inovatívny prvok v školskej praxi. in Školská reforma a inovácie vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením. - Bratislava : Haufo-Fero Hauskrecht, 2010. - ISBN 978-80-970514-1-9. - S. 90-93 2010

 

Kmeť, M. : Trendy v teórii manažmentu riadenia a kvality vzdelávania a edukačných služieb pre osoby so špeciálnymi edukačnými potrebami. in Špeciálnopedagogické poradenstvo 15 [elektronický zdroj]. - Rožňava : PaedDr. Marek Kmeť- EDUCON, 2011. - ISBN 978-80-970966-6-3. - S. 84-88 [CD-ROM] 2011

 

Kmeť, M. : Ponímanie znevýhodneného prostredia v kontexte projektového manažmentu. in Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Iris, 2012. - ISBN 978-80-89256-94-5. - CD-ROM, S. 193-199 2012


Kmeť, M. : Komparácia základných manažérskych rolí v podmienkach tímovej práce špeciálneho pedagóga. in Paedagogica specialis 26. - Bratislava : Iris, 2012. - ISBN 978-80-223-3287-3. - S. 425-435 2012

 

Kmeť, M. : Prevencia agresivity mládeže zo znevýhodneného prostredia prostredníctvom motivácie a rolových hier. in Poruchy správania ako sociálny a edukačný fenomén [elektronický zdroj]. - Bratislava : Iris, 2012. - ISBN 978-80-89238-69-9. - S. 217-228 [CD-ROM] 2012

 

Kmeť, M. : Motivácia detí a mládeže zo znevýhodneného prostredia pre vysokoškolské štúdium a príklady korekčných aktivít v prostredí európskeho projektu. in Výchovná a komplexná rehabilitácia postihnutých v ponímaní špeciálnej pedagogiky. - Bratislava: Iris, 2013.- ISBN 978-80-89256-93-8, s.137 -148 2013

 

Kmeť, M. - Kikušova, S. – Osadan, R. – Smetanova, D.  : Vybrané atribúty sociálnej pedagogiky v kontexte programu TRIO a aktivít projektu SIS Catalyst. in Sociálno pedagogické štúdie 2013 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. – ISBN 978-80-223-3360-3. - S. 282-290 [CD-ROM] 2013

 

Brunclíková, Z. – Kmeť, M. : Manažerske chyby v školskom manažmente. in Zborník z  mezinárodní vědecké konference školského managementu, 13.06.2013 , Praha: Centrum školského managementu PedF UK, 2013. – ISBN 978-80-7290-696-8, s. 127 - 135

 

Brindová, D.- Kmeť, M : Sociálne determinanty zdravia školákov so zdravotným postihnutím. in Psychológia zdravia v multidisciplinárnom pohľade na zdravie,  Košice: LF UPJŠ, 2013. –ISBN 978-80-8152-059-4. s. 75 - 80 

 

Kmeť, M. – Vančová, A.: Trendy v teórii a praxi manažmentu riadenia a kvality vzdelávania a edukačných služieb pre osoby so špeciálnymi edukačnými potrebami.  Písomná minimová  práca k dizertačnej skúške, PdF UK Bratislava, 2013 – 53 s. rukopis

 

Kmeť, M : Špecifiká pri edukácii spoločenskovedných predmetov u žiakov s mentálnym postihnutím, Rožňava: EDUCON, 2014, ISBN: 978 - 80 - 971679 - 9 – 8

 

Brindová, D – Dankulincova Veselská, D. - Madarasova Gecková, A – Ješina, O. - Kopčáková, J – Kmeť, M: Aktuálny pohľad na prebiehajúci zber HBSC dát na Slovensku v oblasti majoritnej, sociálne a zdravotne znevýhodnenej mládeže (disHBSC), Brno: Lékařská fakulta UK v Hradci Králové a MSD s.r.o. Brno, 2014, ISBN 978-80-7392-232-0

 

Brindova D. - Kmeť M. – Nováková Z – Madarasova Gecková A: „Chceme počuť ich hlas“ – interpretácia vybraných výskumných zistení štúdie HBSC 2014/2015 z pohľadu detí a mládeže. Zborník abstraktov z 9. celoslovenskej konferencie s národnou účasťou Psychológia zdravia v multidisciplinárnom pohľade na zdravie, Košice 4.12.2014. ISBN 978-80-8152-059-4

 

Gubišová P – Kmeť M, .:  Kritické myslenie – základ pre profesionálnu kariéru a jej plánovanie. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum 2015, ISBN: 978-80-565-1106-0

Contact

Correspondence address:

PaedDr. Marek Kmeť

Jarná 9

040 01 Košice, Slovakia

phone number: +421 944 163 341

e-mail: info@educon.sk